Les 5 zondvloed

Dit bericht is geplaatst op 02-08-2023

We lezen in Genesis 8:21 dat de vloed het menselijk hart niet heeft veranderd. God zegt: "De bedoeling van het hart van de mens is vanaf zijn jeugd slecht." Als we verder lezen dan het verhaal van de zondvloed, zien we dat de zonde en de gevolgen ervan zowel individueel als gemeenschappelijk voortduren. De mensen veranderen niet en dan lezen we over Noachs zoon, Cham, hij wordt vervloekt voor zijn zonde. We lezen over de collectieve verspreiding van zonde terwijl de naties zich verzamelen tegen het uitdrukkelijke bevel van God in om de Toren van Babel te bouwen. Ze proberen betekenis te krijgen los van God, ze worden ervoor gestraft. Dus we zien de zonde doorgaan, maar we zien ook Gods verlossing doorgaan. De thema's van de tuin en de zondvloed gaan door omdat God een van de nakomelingen van Noach kiest, aanvankelijk Abram genaamd, later omgedoopt tot Abraham. We zien het verhaal van hoe God Abraham koos om Zijn middellaar van verlossing te zijn, het middel waarmee God met de zonde zou afhandelen.

 

God hernieuwt zijn oproep aan Abraham

God roept Abraham om Ur , dat ergens in het huidige Koeweit ligt, te verlaten. Abraham en zijn gezin vertrekken en gaan naar Heron, ongeveer halverwege Kanaän. Ze wonen daar tot de vader van Abraham, Terah, sterft; we zijn ergens rond 2100 voor Christus. Vervolgens lezen we in Genesis 12 dat God zijn roeping tot Abraham hernieuwde. Genesis 12:1: "Toen zei de Heer tegen Abram: 'Trek weg uit uw land en uw verwanten en het huis van uw vader, naar het land dat Ik u zal wijzen. En Ik zal van u een grote natie maken en Ik zal u zegenen en uw naam groot maken zodat u een zegen zult zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.” Dus Abram ging. God zegt tegen Abraham: "Als je je thuisland verlaat, als je naar het land gaat dat ik voor je zal identificeren, dan zijn hier de beloften die ik zal nakomen." De belofte bestaat in wezen uit twee delen.

 

Twee delen van de belofte

Allereerst belooft God dat hij van Abraham een groot volk zal maken. Als we hier later over lezen, zien we dat God hem nakomelingen en land heeft beloofd. Hoewel, interessant genoeg, God in Genesis 12 niet uitgesproken specificeert dat Abrahams nakomelingen via zijn eigen zoon zullen zijn, belooft Hij ze wel nakomelingen, Hij belooft hun land, en Hij belooft ze tot een grote natie te maken. Ten tweede belooft God Abraham een zegen, Hij belooft degenen te zegenen die Abraham zegenen en degenen te vervloeken die hem vervloeken, en op zijn beurt wordt Abraham verteld dat hij een zegen zal zijn, niet alleen voor zijn nakomelingen, maar voor alle families van de wereld. 

Dat is de tweeledige belofte aan Abraham: De belofte een groot volk te worden en een grote zegen te zijn. 

 

Twee stappen om beloften te ontvangen

Terwijl je het verhaal leest, kun je zien dat er twee stappen zijn die Abraham moet doorlopen om deze twee beloften te ontvangen. Er zijn twee dingen die hij moet doen.

Het eerste is dat Abraham moet geloven. Abraham moet geloven dat Gods beloften waar zijn. Hij moet op Gods beloften vertrouwen. Met andere woorden, Abraham is geroepen om geloof te hebben. Hoewel het woord 'geloof' niet expliciet wordt gebruikt in hoofdstuk 12, komt het wel voor in hoofdstuk 15 en in het boek Hebreeën, hoofdstuk 11, wanneer ze het verhaal navertellen. Het hele punt is dat Abraham geroepen was om geloof te hebben. Allereerst moet hij geloven, hij moet vertrouwen hebben dat Gods beloften waar zijn.

Ten tweede moet hij handelen naar dat geloof. Het is echt belangrijk om dat te zien. Dit is een voorwaardelijke belofte van God. God zal geen grote natie maken en Abraham zegenen als hij daar bleef zitten en gezegd had: “Weet je, God, ik geloof echt dat U God bent en ik geloof dat wat U zegt waar is, maar weet je wat? Ik ben hier best gelukkig, dus ik ga gewoon nergens heen.”

In hoofdstuk 12 zijn de beloften voorwaardelijk, en Abraham moet geloven dat de beloften waar zijn, maar dan moet hij stappen zetten in die beloften, in dat geloof. Hij moet trouw gehoorzamen. Dus Abraham moet een keuze maken, en hij kiest ervoor om Gods beloften te geloven en gehoorzaamt dan getrouw. Hij gelooft Gods beloften en vervolgens, omdat zijn geloof echt is, gehoorzaamt hij God getrouw. Hij verlaat Heron en reist naar het Beloofde Land, naar Kanaän.

 

Abrahamitisch verbond

Er zijn verschillende verhalen die daarna gebeuren, maar we gaan terug naar Genesis hoofdstuk 15. Genesis 15 laat Abraham zien in Kanaän, en dit is een verhaal van wat we het verbond met Abraham noemen, het verbond dat God met Abraham sluit. Als dit een serie preken over de top tien verhalen van de Bijbel zou zijn, zou dit de tweede na de schepping zijn. Dat is de basis van het verhaal. Genesis 15 is de totstandkoming van het verbond tussen God en Abraham, en vervolgens Abraham en zijn nakomelingen.

 

Definitie van verbond

Ik ga veel praten over het woord "verbond" en daarom wil ik dat u begrijpt wat het woord betekent. Het woord "verbond" betekent simpelweg dat er een formele overeenkomst is tussen twee partijen. Als je naar de oude literatuur buiten de Bijbel kijkt, zie je overal verbondsceremonies waar bijvoorbeeld twee koningen samenkomen en een verbond met elkaar aangaan, een formele relatie aangaan. Hun verplichtingen worden gespecificeerd in het verbond, wat hun privileges zijn, hoe deze twee partijen geacht worden zich tot elkaar te verhouden. Als je verder leest in Genesis 15, beginnend bij vers 7, en ik zou je willen aanmoedigen om dat vandaag te doen, dan zie je hoe de eigenlijke verbondsceremonie wordt opgevoerd. 

Wat de koningen bijvoorbeeld zouden doen, is doormidden gesneden dierenoffers nemen en ze neerleggen. Bij een normale verbondsceremonie liepen beide koningen dan door de twee delen van de dieren. Ze zeggen: "Als ik de voorwaarden van dit verbond verbreek, moge mij dan worden aangedaan wat we deze dieren hebben aangedaan." Het is een beetje anders in Genesis 15 omdat alleen God er doorheen loopt. God zegt daarmee dus ‘als Ik de voorwaarde van het verbond verbreek gebeurt dit met Mij, dat is de verbondsceremonie. God verbreekt nooit Zijn verbond. De mens wel en dan neemt God de gevolgen daarvan op Zich. Een verbond is dus een formele overeenkomst waarbij u twee partijen hebt en zij het eens zijn over hun respectieve verplichtingen en hun respectieve privileges. Ik zal veel praten over verbondsrelaties gedurende de rest van de serie. Er wordt een relatie tot stand gebracht die de rest van het verhaal beïnvloedt.

Er zijn bepaalde privileges en verplichtingen binnen de relatie die Abraham heeft als onderdeel van het verbond, maar ik ga het ook hebben over een verbondsgemeenschap, omdat Gods verbond niet alleen met Abraham is.

Verbond: een formele overeenkomst waar sprake is van verplichtingen, privileges en een relatie die daarom bestaat, in dit geval tussen God en Abraham en zijn nakomelingen. Abraham en zijn nakomelingen zijn de verbondsgemeenschap, de groep mensen die in relatie staat tot God.

 

Verbondsceremonie

Laten we eens kijken naar Genesis hoofdstuk 15, beginnend bij vers 1, omdat dit de situatie is die leidt tot de verbondsceremonie. “Na deze dingen kwam het Woord van de Heer tot Abram in een visioen: 'Vrees niet, Abram, ik ben je schild' (wat betekent dat Ik je koning ben, Ik ben je beschermer). ‘Uw beloning zal zeer groot zijn.’ Maar Abram zei: ‘O, Here God, wat wilt U mij geven, want ik blijf kinderloos en de erfgenaam van mijn huis is Eliazar van Damascus.’ En Abram zei: ‘Zie, U hebt mij gegeven geen nageslacht en een lid van mijn nageslacht zal mijn erfgenaam zijn.'”

We zien hier een oud gebruik voor een kinderloos paar. Ze zouden iemand vinden en hem of haar aanwijzen als de erfgenaam van hun nalatenschap, wat Abraham klaarblijkelijk heeft gedaan. Hij heeft geen kind en hij wordt ouder, dus vond hij Eliazar. En zie, het Woord van de Heer kwam tot hem: 'Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Je eigen zoon zal je erfgenaam zijn.’ En Hij bracht hem naar buiten en zei: ‘Kijk naar de hemel en tel de sterren als je ze kunt tellen.’ Toen zei Hij tegen hem: ‘Zo zal je nageslacht zijn. God keert terug naar Abraham

Abram heeft net een paar heel mooie dingen gedaan, stappen van geloof, en God zegt: "Je beloning zal groot zijn." En dan stelt Abram Hem een vraag, en het is echt belangrijk om te begrijpen dat Abrams vraag in vers 2 niet voortkomt uit een gebrek aan geloof. In feite komt de vraag van Abram voort uit een diep geloof.

Wanneer Abram God "Mijn Heer God" noemt, is dat een zeer ongebruikelijke titel in het Hebreeuws. Het is de titel die benadrukt dat God Meester is en Abram slaaf. Abraham is dus niet uit zijn relatie met God gekomen, hij begrijpt gewoon niet wat er gebeurt. Het is omdat hij zo sterk in hoofdstuk 12 gelooft dat hij zijn hoofd krabt en zegt: Ik snap het niet, God. Ik begrijp niet wat er gebeurt.' Bruce Waltke zegt in zijn uitstekende commentaar op Genesis: “Abraham klaagt uit zijn geloof, niet uit zijn ongeloof. Er is spirituele geloofsenergie voor nodig om te klagen in tegenstelling tot wanhopen in stilte.”

Abram zegt: Ik geloof u, God. Ik geloof dat U mijn beschermend schild zult zijn. Ik geloof dat U me een grote beloning zult geven, maar wat heb ik aan een beloning als ik zelf geen zoon heb? Wat heb ik aan de beloning als ik zelf geen erfgenaam heb aan wie ik het kan nalaten? Ik begrijp niet wat er aan de hand is. En dus verduidelijkt God, in Zijn genade, de belofte die Hij aan Abram deed in hoofdstuk 12. Hij zegt: "De grote natie die Ik je beloofde, zal er komen door je eigen zoon." Dan neemt Hij Abram mee naar buiten, laat hem de sterren zien en zegt: "Je nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als deze ontelbare sterren." Dit is God die Zijn belofte van hoofdstuk 12 herhaalt en verduidelijkt. Hij gaat een verbondsceremonie instellen vanaf vers 7 om deze belofte te formaliseren.

Wat doet Abraham? Vers 6, een van de drie of vier belangrijkste verzen in het hele Eerste Testament: "En Abraham geloofde de Heer en de Heer rekende het Abraham toe als gerechtigheid." Abraham vertrouwde erop dat God zou doen wat Hij zei dat Hij zou doen. Dat is de essentie van het geloof van Abraham. Hij is oud, er zijn hem dingen beloofd en hij gelooft Hem nog steeds, maar hij krabt zich achter zijn oren en zegt: Ik begrijp nog steeds niet hoe dit allemaal gaat lopen, ik begrijp het niet. God herhaalt Zijn belofte aan hem, maar verder is er niets veranderd, toch? Nee, verder is er niets veranderd en God verduidelijkt Zijn belofte, en Abraham gelooft de beloften van God en God rekende het hem toe als gerechtigheid. Abraham vertrouwde erop dat God zou doen wat hij zei dat Hij zou gaan doen.

Wanneer Paulus het verhaal in Romeinen 4:21 opnieuw vertelt, zegt hij dat Abraham "er volledig van overtuigd was dat God in staat was te doen wat Hij had beloofd". Daar is je definitie van geloof. Geloof is er volledig van overtuigd zijn dat God in staat is te doen wat Hij heeft beloofd. Geloof hebben in God, God vertrouwen, in God geloven; dit zijn allemaal manieren om te zeggen dat Abraham er volledig van overtuigd was dat God is wie Hij zegt dat Hij is en dat God zal doen wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Als Abraham in geloof reageert, reageert God door Abraham rechtvaardig te verklaren. Helemaal aan de basis, beschrijft het woord 'rechtschapen' het gedrag dat gepast is binnen een relatie. Er zijn andere betekenissen aan verbonden, vooral in het Nieuwe Testament, maar op het fundamenteelste niveau heeft God Abraham geroepen tot een verbondsrelatie en Hij zegt: Binnen deze verbondsrelatie roep ik je op om geloof te hebben. Dat is het enige passende antwoord op Mijn belofte. En dus reageert Abraham op de manier die van hem als kind van het verbond verwacht wordt. Hij reageert in geloof en God zegt: “Je hebt het! Dat is wat ik van je wil, dat is gerechtigheid. Omdat je op de juiste manier op Mij reageerde, omdat je in geloof op Mij reageerde, omdat je Mijn beloften geloofde, ben je rechtvaardig.”

Wat verwacht God van ons?

Dat is wat God van Abraham verwachtte. Dus de logische vraag die gesteld moet worden is: Wat verwacht God van ons? Het antwoord is heel eenvoudig: precies hetzelfde.

Wat is het gedrag dat God verwacht? Dit is het antwoord, zou ik zeggen, wat God van u en mij verwacht: dat we in onze verbondsrelatie met Hem leven.

En we hebben een verbondsrelatie met Hem. "Deze beker is mijn bloed van het Nieuwe Verbond." Ook wij staan, net als Abraham, in een verbondsrelatie en hoe zijn we geroepen om te reageren?

 

Hem vertrouwen

We zijn geroepen om in geloof te reageren. Dat is wat God van ons wil. Hij wil dat we Hem vertrouwen, zelfs als het in strijd is met het verstand wat het geval lijkt te zijn. Zelfs als we horen over dood en wreedheden, moeten we reageren in de overtuiging dat God een heilige, rechtvaardige God is, die gerechtigheid zal belonen en die slechtheid zal straffen. Dat is de oproep van het geloof voor een ieder onder ons binnen de geloofsgemeenschap. Er zijn er nog veel meer waar we naar kunnen kijken op het gebied van geloof, maar hier zijn er twee prominente. Hebreeën in het Nieuwe Testament, vers 1: "Geloof nu is de zekerheid van dingen waarop wordt gehoopt en de overtuiging van dingen die niet worden gezien." Dat is Abraham, nietwaar? 

Abraham heeft volledige zekerheid, ook al is het gewoon iets waar hij op hoopt. Hij is er volledig van overtuigd dat God Zijn woord zal houden, ook al kan hij het niet zien. Mijn favoriete passage is van de oudtestamentische profeet Habakuk. Habakuk kijkt naar de wereld en zegt: God, het lijkt erop dat de rechtvaardigen verliezen en de goddelozen winnen. Wat gebeurt er? En God gaat een dialoog aan met Habakuk en legt hem uit wat er aan de hand is. Aan het einde van Habakuk roept Hij de profeet tot geloof. Luister naar het antwoord van Habakuk, 3:17-18, “Alhoewel de vijgenboom niet zou bloeien, en er geen vrucht aan de wijnstok zou zijn, de opbrengst van de olijf zou mislukken en het veld geen voedsel zou opleveren, zou de kudde van de kooi worden afgesneden en er is geen kudde in de stallen, toch zal ik me verheugen.”

Kijk, dat is geloof. “Ik zal me verheugen in de Heer. Ik zal blij zijn met de God van mijn heil.” Habakuk zegt: Het kan me niet schelen of er geen enkele vijg meer aan een vijgenboom in de buurt is. Het kan me niet schelen of alle wijnstokken geen druiven hebben. Het kan me niet schelen of de olijfbomen geen olijven hebben. Het kan me niet schelen of er geen schapen in de kudde zijn. Het maakt me niet uit of de kramen helemaal leeg zijn. Toch zal ik me verheugen in de Heer. Ik zal geloof in Hem hebben en ik zal stappen in dat geloof zetten, en ik zal getrouw gehoorzamen.”

Dat is nu geloof. Wat de schijn ook is, je gelooft nog steeds dat God is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Wat is de menselijke neiging als het hierop aankomt? De menselijke neiging is om niet te geloven, toch? De menselijke neiging is precies het tegenovergestelde van geloof in God. De menselijke neiging is om ergens anders aan vast te willen houden.

De menselijke zondige neiging is om te zeggen: "Wel, als ik God maar kon zien, dan zou ik geloven." De menselijke neiging is om te zeggen: "Wel, als ik Zijn aanwezigheid maar kon voelen, dan zal ik geloven." Kijk, we willen iets meer dan geloof. We willen iets wat fysiek en emotioneel is, iets wat we kunnen zien en aanraken. Het zit in ons hart omdat de zonde nog steeds aanwezig is.

Thomas kwam daardoor in de problemen. We noemen Thomas nog steeds "Twijfelende Thomas" vanwege wat Thomas zei toen ze hem vertelden dat hun Heer uit de dood was opgewekt. Johannes 20:25: "Tenzij ik in Zijn handen de littekens van de spijkers zie en mijn vinger in het spoor van de spijkers plaats en mijn hand in Zijn zijde leg, zal ik nooit geloven." O, ik wed dat hij zou willen dat hij die woorden terug kon nemen. Want dan verschijnt Jezus en zegt: “Kijk en raak aan.” En Thomas valt neer en doet een verbazingwekkende verklaring voor een Jood: "Mijn Heer en mijn God." En Jezus antwoordt: "Zalig zijn zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd."

Zonder wat is het onmogelijk God te behagen? Vertrouwen. Zonder geloof, niet door emotie, niet door enige vorm van fysieke of zintuiglijke zekerheid, is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dit is de fundamentele vereiste van rechtschapenheid. Als je wilt weten wat Gods wil voor je leven is, dan is dit het. Dat jij en ik er volledig van overtuigd zijn dat God is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen, ook al druist dat in tegen alles wat we voor ogen hebben.

Bruce Waltke schrijft later: “Christenen zijn mensen van het oor, niet van het oog. God lijkt niet gezien te worden, maar Hij spreekt om gehoord te worden.” En ik zou eraan toevoegen, geloven. Dit is wat God van Abraham wil. Het is wat Hij van mij wil. Het is wat Hij van u wil. Hij wil dat we op Zijn beloften vertrouwen, Zijn beloften geloven.

En als dat geloof er echt is, wat gebeurt er dan?

Echt geloof toont zich altijd in actie.

Als het waar is, zal het zich altijd, altijd in actie laten zien. Als geloof niet gevolgd wordt door trouwe gehoorzaamheid, als geloof niet is zoals dat van Abraham, dan is ons geloof niet beter dan dat van de beste demonen. Zelfs de demonen geloven en sidderen.

Jakobus 2:19. Jacobus gaat verder en zegt: "Daarom is geloof zonder werken dood." Geloof dat je leven niet verandert, geloof dat je er niet toe brengt om in geloof uit te stappen, is dood, het is nutteloos, het is niet rechtvaardig en God wil er niets mee te maken hebben. Maar als het geloof waar is, als u en ik volledig overtuigd zijn van de beloften van God, dan zal het zich in ons leven manifesteren. 

Het is het geloof dat Noach God deed gehoorzamen en de ark bouwde. Het is het geloof dat ervoor zorgde dat Abraham zijn vaderland verliet en in hoofdstuk 22 Isaäk als offer gaf. Het is geloof dat Mozes de macht van Egypte deed weigeren. Het is het geloof dat ervoor zorgde dat koning David God prees, zelfs terwijl hij werd aangevallen en belasterd. Het is het geloof dat Habakuk God deed prijzen, ook al wilde de vijgenboom niet bloeien. Het is geloof dat Paulus in het Nieuwe Testament ertoe bracht te zeggen: "Want ik ben van mening dat het lijden van deze huidige tijd niet de moeite waard is om te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden", Romeinen 8:18.

Het is het geloof dat Paulus dat zegt: De dingen zijn moeilijk, de dingen zijn slecht, ik word geslagen, ik loop schipbreuk, ik word uitgelachen. Nou, dat is niet erg. Al deze dingen gebeuren met me, maar hoe erg het ook wordt, het is niet eens de moeite waard om te vergelijken met de ongelooflijke glorie die voor ons ligt. Dat is geloof. Het is het geloof dat ervoor zorgt dat Jerry Sitzer God vertrouwt, ook al vermoordde een dronken chauffeur zijn vrouw, moeder en ik geloof twee dochters. Het is het geloof dat ervoor zorgde dat Gretchen Hill, ondanks kanker in 21 van haar 22 lymfeklieren, terugkeerde naar Turkije en het evangelie deelde met moslims in Istanbul. En het is het geloof dat Gretchens man en haar vier zoontjes zal steunen nu ze er niet meer is. En het is het geloof dat Anna Ragland, enkele nachten geleden op haar sterfbed, haar zoon Gary Leonard deed vragen: "Hoe kan iemand dit doormaken en geen christen zijn? We zien geloof niet alleen in deze buitengewone dingen, maar we zien ook geloof in de gewone dingen. We zien geloof in het leven van een echtgenoot, of echtgenote, die de verlokkingen van de wereld negeert en Gods prioriteiten in zijn/haar leven eerbiedigt, wat betekent dat hij/ zij thuiskomt van zijn/haar werk, wat betekent dat hij/zij speelt met zijn/haar kinderen terwijl hij/zij liever op zaterdag op de bank zit.

Het is zaterdag met je zoon fietsen als je zo graag naar die voetbalwedstrijd wilt kijken. Het is het opruimen van je garage op je vrije dag nadat je de voorgaande week 40 uur hebt gewerkt. Het leven van het geloof is omgaan met verkoudheid, motorafstellingen en inkomstenbelastingformulieren. Het is op zondag met je gezin naar de kerk gaan als je elk idee hebt gehoord dat de prediker te bieden heeft. "Het is een deel van je inkomen aan Gods werk geven terwijl je je al afvraagt hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen." Kijk, dat is het geloofsleven, in dit geval van echtgenoten, die al deze verlokkingen en al deze dingen voor zich hebben, maar geloven in Gods prioriteiten en God op de eerste plaats zetten.  En ze zetten hun gezin op de eerste plaats en zeggen nee tegen de andere dingen.

 

Ben je er volledig van overtuigd dat wat God zegt waar is?

Dit is het geloof van Abraham. Dit is het geloof om volledig overtuigd te zijn van de beloften van God en Hem vervolgens getrouw te gehoorzamen. Dit is wat God van Abraham wil, dit is wat God van u en mij wil.

En dus moet ik de vraag stellen: ben je er volledig van overtuigd dat wat God zegt waar is? Ben je er in het diepste, donkerste deel van je ziel absoluut van overtuigd dat God is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen? Want als dat zo is, dan heb je een leven vol vreugde, een vreugde die diep van binnen zit, omdat je de zegeningen van God ontvangt. Je accepteert God op Zijn woord en je stapt uit in geloof en kijkt toe hoe Hij Zijn beloften nakomt. 

Wie ontvangt de zegeningen van Abraham? Galaten 3:7 verder: "Weet dan dat de gelovigen de zonen van Abraham zijn, alle zonen en dochters." En de Schrift zegt: "Voorziend dat God de heidenen door geloof zou rechtvaardigen, predikte hij vooraf het evangelie aan Abraham en zei: 'In u zullen alle volken gezegend worden.'  Als u en ik er volledig van overtuigd zijn dat God waarachtig is, dan zijn we een erfgenaam van de zegeningen van Abraham. De zegeningen die God hem en door hem gaf om alle families van de wereld tot zegen te zijn.

Als je er niet volledig van overtuigd bent dat God waarachtig is, dan heb ik een paar dingen die ik je wil vragen:

Ten eerste, zou je bereid zijn om het uit te roepen met die vader in Markus 9? Hij brengt zijn door demonen bezeten zoon bij Jezus. Hij zegt: "Als U wilt, kunt U hem genezen." Jezus zegt: "Als ik kan? Alles is mogelijk voor wie gelooft" En de man antwoordt in een van de mooiste verklaringen in de Schrift: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp." Ik nodig je vandaag uit, als je delen van je hart hebt achtergehouden waar je hebt geweigerd om God echt te geloven, om tot Hem te roepen: "Ik geloof God, maar help mijn ongeloof alstublieft. Alstublieft."

Ten tweede, stap alsjeblieft uit in geloof. Stap alsjeblieft uit op de beloften van God. Als je op veilig speelt, krijg je spijt. Maar echt geloof zal je er altijd toe aanzetten om te testen, een risico te wagen, het risico te nemen te geloven. En je zult merken dat als je volledig overtuigd bent van de beloften van God en dat risico neemt om uit te stappen in geloof, omdat je in God gelooft, je God zult zien werken op misschien wel manieren waarop je Hem nog nooit eerder hebt zien werken.

 

Laten we bidden.

Vader, moge er geen Laodiceeër onder ons zijn. Moge er geen enkele persoon zijn in deze kerk die lauw zal zijn, die een beetje gelooft, die denkt dat het oké is om een parttime heilige te zijn, een gedeeltelijk toegewijde discipel van Jezus Christus, want dat is geen geloof. O, Vader, er is niets dat ik met mijn woorden meer kan doen om dit punt duidelijk te maken. Ik bid dat we ons door het werk van de Heilige Geest in het leven van iedereen hier zullen afvragen: Zijn we er volledig van overtuigd dat God in staat is te doen wat Hij heeft beloofd?" Als dat zo is, halleluja! Als we dat niet zijn, Vader, dan geloven we, maar o Vader, help ons in ons ongeloof en geef ons de overtuiging om de weg te lopen, want U bent trouw en U zult voor Uw kinderen zorgen. Laten we niet lauw zijn.

Amen.

 

Reflectie vragen

 • Wat vind je van het verband tussen geloof en trouw handelen? Denk aan Abraham als het Bijbelse paradigma voor geloof, en denk dan na over wat je misschien is geleerd of wat je hebt meegemaakt. Hoe staan ze in de rij?
   
 • Misschien is er in je leven veel fout gegaan. Heb je op die momenten aan God getwijfeld? Hoe verschilden deze ervaringen van de keren dat je het uitriep tot God omdat je het geloof niet had?
   
 • Hoe zou je 'geloof' definiëren? Gebruik alleen terminologie die een niet-christen zou begrijpen.
   
 • Wat zijn sommige dingen die we in de plaats stellen van geloof? Met andere woorden: wat zijn enkele van de dingen die het geloof vervangen en die ons ervan weerhouden om echt geloof in God te hebben?
   
 • Een groot deel van het christendom heeft historisch gezien de nadruk gelegd op geloof, maar heeft heel weinig te zeggen gehad over trouwe gehoorzaamheid. Nu je over een aantal van deze kwesties hebt nagedacht, hoe denk je dat het paradigma van Abrahams geloof zich verhoudt tot dat van jou?
   
 • Op welke gebieden roept God je om hem te vertrouwen? Wat zegt de wereld dat je in plaats daarvan moet doen? Waarom is vertrouwen in God zo moeilijk (althans soms)?
   
 • Vertel enkele keren dat je uitriep: “Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!” Wat dreef je tot dit punt en hoe is het allemaal afgelopen?

 

Paradigma: Nadrukkelijke boodschap, iets met stelligheid zeggen.

 

Eerdere bijbelstudies:

Jezus droeg onze zonden
Jesaja's visioen van Gods glorie
Gods glorie overtreft alles wat wij kunnen denken en doet ons neervallen voor Hem in aanbidding
Kies nu, God of Baäl
We kijken deze keer naar de tijd van de koningen van Israël.
Job, of de vraag naar het lijden
Dit is een moeilijk gedeelte over een moeilijk Bijbelboek. Vragen waar we allemaal wel eens mee worden geconfronteerd.
wijsheid
Achtergrond van Salomons leven. In de tweede helft van 2 Samuël lezen we over het einde van Davids leven
twee voorname gebeurtenissen in 2 Samuel
Wat betekent belijden van zonde voor ons?
Les 5 zondvloed
Les 2 Hoe groot is uw God
De schepping van de mens
Les 1 Hoe groot is uw God?
serie studies over de basis principes van de Bijbel Ik wil een paar dingen zeggen ter introductie van deze serie. Waarschijnlijk is er sinds de tijd van de Reformatie nog geen tijd geweest waar de onbekendheid met wat de Bijbel leert zo laag is geweest is in onze tijd. Op veel plaatsen, niet overal, is de kerk een kilometer breed en een centimeter diep, drijvend op goede gevoelens en dat is niet hoe God het bedoeld heeft.