Dienen

"Dienen" omvat alles wat te maken heeft met het laatste deel van het grote gebod van Jezus Christus in Matt 22:39 "U zult uw naaste liefhebben als uzelf." En specifieker voor de gemeente in Joh 13:34 "Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben." Jezus voegt in het volgende vers daaraan toe dat liefde een kenmerk van discipelschap is en een getuigenis voor de wereld. Joh 13:35 "Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt." Liefde is er niet vanzelf, maar is een keuze en kost inspanning. Door Gods Geest (Rom 5:5) kunnen we kiezen om te doen wat goed is voor de ander en de gemeente, het lichaam van Christus.