Pastoraat

Pastoraat omvat de zorg voor gemeenteleden/vaste bezoekers die op het vlak van geest, ziel en/of lichaam in nood verkeren. Het doel van pastorale zorg is dat mensen bij God en zijn woord herstel zullen vinden door het sterven en de opstanding van Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest. Om daarna zelf bruikbaar te zijn binnen Gods Koninkrijk.

De pastorale zorg wordt allereerst verleend in de kringen. Om te zorgen dat niemand "buiten de boot" valt, wordt ieder lid/vaste bezoeker van de gemeente aan een kring gekoppeld. Dit betekent niet dat men verplicht is naar de kring te gaan maar wel dat er vanuit die kring zorg/oog voor elkaar is. Kringbezoek zou dan uiteraard wel wenselijk zijn. Vanuit de kring kan aan de diaken pastoraat worden aangegeven wanneer méér (geestelijke) zorg nodig is dan geboden kan worden vanuit de kring.
 

Organisatie Pastoraat

Dagelijkse leiding en eindverantwoording:
Adriana van Doorne 

Neem contact op met het pastoraat

Onder Pastoraat vallen de volgende taken:

Ziekenbezoek
(Langdurig) zieken en/of ouderen worden bezocht door leden uit het bezoekteam.

Geestelijke zorg
Aanvragen voor geestelijke zorg/begeleiding komen binnen via de diaken pastoraat waarna een gezamenlijk zorgplan wordt opgesteld.

Nazorg
Nazorg betekent gebed met mensen die naar voren komen na afloop van de samenkomst. Deze zorg wordt uitgevoerd door een team bestaande uit meerdere koppels (man/vrouw). Hun taak is een luisterend oor te bieden aan mensen die na afloop van de dienst gebed vragen en vervolgens de nood van deze mensen biddend bij God te brengen. In het algemene rooster staat aangegeven welk koppel welke zondag verantwoordelijk is voor de nazorg.

Leden van het nazorgteam zijn:
Adriana en Roel van Doorne
Theo en Joke van Kouteren
Irene van der Hart
Truus de Kwaadsteniet
Bert Klomps
Gerard van Sabben
Annette Doggen
Piet Duivestein
Stieneke op ‘t Land
 

Ouderen-, tiener-, kinderpastoraat

Deze doelgroepen worden bediend door de leiding/coördinator van de desbetreffende groep:

Ouderen: Theo van Kouteren (bestuurtheo@evgom.nl)
Tieners: Nathan 't Hooft, Arjan Kammerman en Nataly Kemp (base@evgom.nl)
Kinderen: Annemieke Klomps (kinderwerk@evgom.nl)
 

Veilige kerk

Evangelische Gemeente Ommoord is zich ten zeerste bewust van de ernst van misbruik en grensoverschrijdend gedrag en er wordt binnen de gemeente en het beleid aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. De kerk van Jezus Christus behoort de veiligste plaats op aarde te zijn. Voor zover dat nog niet het geval is, aan ons om alles te doen wat we kunnen om die veiligheid te bevorderen waar we maar kunnen. Misbruik in welke vorm mag nergens voorkomen, maar zeker niet bij ons. Preventie verdient permanente aandacht.
Naast de vertrouwenspersoon is er ook een aandachtsfunctionaris aangesteld die weet welke route er moet worden bewandeld wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Uitgangspunten
Eén van bestaande onderdelen van het preventiebeleid is aannamebeleid én het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan benoeming of aanstelling in bepaalde aangewezen functies, waaronder het werken met minderjarigen of kwetsbaren.
Wij verwachten van een ieder zich ver te houden van misbruik, en grensoverschrijdend gedrag. Binnen Evangelische Gemeente Ommoord hebben wij de beschikking over een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is tevens onderdeel van het pastorale team. Wij hopen niet dat het nodig zal zijn, maar bij de vertrouwenspersoon kunt u altijd terecht in geval van vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is hoofdverantwoordelijk voor pastoraat en kan eventueel in samenspraak met de aandachtfunctionaris acteren in situaties waar er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen. 

Vertrouwenspersoon is te bereiken via:
Neem contact op met pastoraat