Anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst erkend, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Anbi

De Evangelische Gemeente Ommoord is geregistreerd als ANBI. RSIN/fiscaal nummer: 822367580
IBAN: NL92INGB0000636042  BIC: INGBNL2A

Contactgegevens:
Bertrand Russellplaats 3 – 5
3069 CA Rotterdam
Tel: 010-4561984
www.evgom.nl
info@evgom.nl

Doel
De gemeente heeft ten doel de verkondiging van het Evangelie naar het Woord van God, zodat hoorders volgelingen worden van Jezus Christus en zich invoegen in de gemeente. De gemeente tracht dit doel te bereiken door de volgende middelen:

a. het houden van samenkomsten in de meest brede zin van het woord;
b. het geven van toerusting aan de leden van de gemeente;
c. het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de gemeente;
d. evangelisatie en zending in binnen- en buitenland;
e. het daadwerkelijk hulp verlenen aan gelijkgezinden in nood;
f. het nemen van initiatieven met betrekking tot bouw van onroerende zaken;
g. het beheren, onderhouden en verbouwen van deze onroerende zaken;
h. de aanschaf, het beheren en onderhouden van roerende zaken;
i. het benutten van alle overige wettelijke mogelijkheden die aan het doel beantwoorden.

Beloningsbeleid
Onze organisatie draait op vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding.
Hierin volgen we de CAO Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Gift geven?
Wilt u een gift geven, dan zij we u daar dankbaar voor.

€